Android סילבוס פיתוח אפליקציות בסביבת 

מסלול הלימודים מורכב מ- 45 ימי לימוד.סה״כ 418 שעות לימוד!

חלק ראשון - מבואות - 65 שעות לימוד

1. מבואות למובייל - 11 שעות

2. מבואות לתכנות - 32 שעות

3. מבואות לפיתוח בסביבת אנדרואיד - 22 שעות

 

 חלק שני - תכנות ופיתוח - 309 שעות לימוד

1. תכנות מונחה עצמים בג׳אווה - 128 שעות.

2. פיתוח אפליקציות מובייל בסביבת אנדרואיד - 123 שעות.

3. אבטחת מידע ומיקום - 16 שעות.

4.  מסדי נתונים - 43 שעות.

חלק שלישי - פרוייקט סיום - 43 שעות לימוד

1. בניית אפליקציה ועבודה עם מעצב - 43 שעות.

11

May

משך הקורס: 12 חודשים

ימי חמישי, 17:00 - 10:00

© כל הזכויות שמורות לירוק בית ספר לתקשורת חזותית

Tel: 03-670-5033 | Email: study@yarokonline.co.il |קיבוץ עינת